Regulamin sklepu plytki.pl

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 25 GRUDNIA 2014r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.     Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem www.plytki.pl jest własnością i jest prowadzony przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer telefonu: 32/ 259 10 37, 32/ 255 69 48 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), faks: 32 255 69 64, e-mail: plytki@dagma.pl.
2.     Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany  „Konsumentem” lub „Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest DAGMA sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Dagma”).
3.     Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
4.     Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1.     Przedmiotem sprzedaży są towary znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu (zwane dalej łącznie „Produktami”), których Sprzedawca jest dystrybutorem.
2.     Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki.
3.     Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów .
4.     W przypadku wprowadzenia zmian oferty handlowej, w szczególności wycofania Produktu, wprowadzania nowych Produktów do oferty, ogłaszania lub odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika Produktów lub kosztów dostawy, zmiany nie będą obejmować Produktów, na które zostało złożone zamówienie.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1.     Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce i obsługą certyfikatu SSL. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2.     Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

1.     Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.
2.     Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
o    imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy),
o    adres zamieszkania lub siedziby Firmy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
o    numer NIP (dotyczy Firmy),
o    adres elektroniczny (e-mail),
o    numer telefonu.
3.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
4.     Zamówienia złożone w dni robocze (od poniedziałku do piątku) po godzinie 14:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
5.     Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
o    Należy dokonać wyboru Produktu, a następnie określić żądaną ilość. W przypadku Produktów sprzedawanych w metrach kwadratowych lub metrach bieżących, konieczne jest uwzględnienie pakowania Towaru przez producenta. Informacja o sposobie pakowania produktów znajduje się w opisie produktu. Produkty tego typu sprzedajemy wyłącznie w pełnych opakowaniach.
o    Po kliknięciu przycisku „Do koszyka” możliwa będzie edycja zawartości koszyka, dodanie uwag lub zaznaczenie opcji „Dodaj do obserwowanych” (towar pojawi się w sekcji „Obserwowanie”).
o    Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” pojawi się formularz umożliwiający podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Można wypełnić formularz na dwa sposoby:
§  zakładając bezpłatne konto, umożliwiające uzyskanie statusu stałego klienta (przycisk „Zarejestruj się i zamów”),
§  zamówienie bez rejestracji, czyli bez zakładania w/w konta (przycisk „Zamów bez rejestracji”).
o    Po wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu, należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Na tym etapie istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej usługi newslettera. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należy uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. 
o    W kolejnym oknie pojawi się sekcja pozwalająca na wybór sposobu dostawy i sposobu zapłaty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Przejdź dalej”.
o    W następnym kroku pojawi się podsumowanie zamówienia. Wszystkie informacje zostaną raz jeszcze wyświetlone na ekranie aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane przez siebie dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane przez Klienta dane zgadzają się, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. Sklep automatycznie dokona sprawdzenia poprawności podanych danych. W polu „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie” Klient może wprowadzić dodatkowe informacje dla Sprzedawcy.
o    Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” wyświetlona zostanie strona z informacjami, dotyczącymi zlożonego zamówienia (numer, status, podsumowanie zamówienia).
6.     Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:
o    numer zamówienia
o    informacje o wybranym przez Klienta produkcie
o    wartość brutto zamówienia
o    dane do przelewu 
 

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU 

1.     Płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
2.     Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku niestandardowych zamówień lub towarów sprowadzanych na zamówienie Sprzedawca potwierdzi termin realizacji.
3.     Faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką wraz z Towarem. Istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów przez Klienta z magazynu Sprzedawcy przy ul. Pszczyńskiej 15 w Katowicach.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1.     Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.    Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice, fax 32 255 69 64, e-mail:  plytki@dagma.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………

Miejscowość, data

………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

………………………………………

 

………………………………………

Adres konsumenta

                                                                                              Adresat:          

DAGMA sp. z o.o.

Ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice

Fax. 32 255 69 64 

e-mail: plytki@dagma.pl 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja, ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  ……………………………………………………………………..…………………………..

……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta

(jeśli formularz jest przesyłany
w wersji papierowej)

 

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Konsument powinien niezwłocznie odesłać lub przekazać Produkt Sprzedawcy, na adres DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 6. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 180 zł za miejsce paletowe.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 7. RĘKOJMIA I GWARANCJA:

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c.

2.     Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

3.     Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez producenta.

 

§ 8. REKLAMACJE:

 

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: plytki@dagma.pl, faksem na numer 32 255 69 64 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.
 2. Reklamacje dotyczące widocznych wad fizycznych należy zgłaszać przed ułożeniem płytek. 
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenie zasadności żądań zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

1) wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

2) rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedawcy i są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.).
2.     Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Życzymy udanych zakupów
DAGMA sp. z o.o.

 

 

 

 

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA DO DNIA 25 GRUDNIA 2014r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem www.plytki.pl jest własnością i jest prowadzony przez DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer telefonu: 32/ 259 10 37, 32/ 255 69 48 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: kudla.m@dagma.pl, adamczyk.m@dagma.pl,  bronakowski.t@dagma.pl.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest DAGMA Sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Dagma”).
 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Przedmiotem sprzedaży są towary znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu (zwane dalej łącznie „Produktami”), których Sprzedawca jest dystrybutorem.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) brutto i są wiążące w chwili składania zamówienia.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian oferty handlowej, w szczególności wycofania Produktu, wprowadzania nowych Produktów do oferty, ogłaszania lub odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika Produktów lub kosztów dostawy, zmiany nie będą obejmować Produktów, na które złożone zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 4. Cena Produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce i obsługą certyfikatu SSL.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu oraz akceptację postanowień Regulaminu przez zaznaczenie pola w formularzu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy),
  • adres zamieszkania lub siedziby Firmy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 5. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  • Należy dokonać wyboru Produktu, a następnie określić żądaną ilość. W przypadku Produktów sprzedawanych w metrach kwadratowych lub metrach bieżących, konieczne jest uwzględnienie pakowania Towaru przez producenta. Informacja o sposobie pakowania produktów znajduje się w opisie produktu. Produkty tego typu sprzedajemy wyłącznie w pełnych opakowaniach.
  • Po kliknięciu przycisku „Do koszyka” możliwa będzie edycja zawartości koszyka, dodanie uwag, zaznaczenie opcji „Obserwowanie” („Dodaj do ulubionych”).
  • Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” pojawi się formularz umożliwiający podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Można wypełnić formularz na dwa sposoby:
   • zakładając bezpłatne konto, umożliwiające uzyskanie statusu stałego klienta (przycisk „Zarejestruj i zamów”),
   • zamówienie bez rejestracji, czyli bez zakładania w/w konta (przycisk „Zamów bez rejestracji”).
  • Po wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu, należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Na tym etapie istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej usługi newslettera.
  • W kolejnym oknie pojawi się sekcja pozwalająca na wybór sposobu dostawy i sposobu zapłaty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Przejdź dalej”.
  • W następnym kroku pojawi się podsumowanie zamówienia. Wszystkie informacje zostaną raz jeszcze wyświetlone na ekranie aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane przez siebie dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane przez Klienta dane zgadzają się, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. Sklep automatycznie dokona sprawdzenia poprawności podanych danych. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należy uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. W polu „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie” można przesłać dodatkowe informacje osobie, obsługującej Państwa zamówienie.
  • Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” wyświetlona zostanie strona z informacjami, dotyczącymi przebiegu realizacji zamówienia (numer, status, wartość do zapłaty).
  • Po złożeniu zamówienia Klient powinien oczekiwać na kontakt pracownika obsługującego zamówienie, który niezwłocznie poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji, w tym o szacowanym terminie realizacji i kosztach dostawy. Na tym etapie zostanie potwierdzona całkowita wartość zamówienia.
 6. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 7. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające:
  • numer zamówienia,
  • informacje o wybranym przez Klienta produkcie,
  • wartość brutto zamówienia.
  • dane do przelewu
 8. Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza zamówienie zostanie skierowane do realizacji. Weryfikacja następuje po kliknięciu w link podany w mailu przesłanym na adres Klienta.

 

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU 

 1. Płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez pracownika Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku zamówień specjalnych pracownik Sprzedawcy potwierdzi termin realizacji.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu zapłaty na konto Sprzedawcy.
 4. Faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką wraz z Towarem. Istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów przez Klienta z magazynu Sprzedawcy przy ul. Pszczyńskiej 15 w Katowicach.
 5. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek Klient powinien natychmiastowo poinformować o tym Sprzedawcę.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 1. Odstąpienie od umowy przez Osobę prywatną odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Osoba prywatna, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu.
 3. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje należy wnosić w szczególności na adres e-mail: unilowska.e@dagma.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są przechowywane w systemie informatycznym Dagma i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2012r.

Życzymy udanych zakupów
Dagma Sp. z o.o.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. DAGMA Sp. z o.o., (dalej DAGMA) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwis internetowy w domenie dagma.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego www.plytki.pl.2. Administratorem danych osobowych jest DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-478, ul. Pszczyńska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75000 zł.3. DAGMA przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


4. DAGMA stosuje wymagane przez polskie prawo zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).5. DAGMA nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. DAGMA przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.6. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych (newsletter) jedynie przez DAGMA.


7. Na stronach internetowych DAGMA udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. DAGMA nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad w poszczególnych serwisach www.


8. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez DAGMA należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.


9. Serwisy DAGMA wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

Zobacz także:  Informacje prawne i techniczne na temat stosowanych cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel